Algemene (leverings / verkoop) voorwaardenVoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALUMINIUMWERELD.NL / TRAANPLAATWINKEL.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Aluminiumwereld.nl, 
tevens handelend onder de naam Traanplaatwinkel.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. 
Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.traanplaatwinkel.nl en worden u kosteloos op verzoek toegezonden. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling via www.traanplaatwinkel.nl worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. 
AluminiumWereld.nl / TraanplaatWinkel.nl wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. 
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op www.TraanplaatWinkel.nl, 
is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste 
interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief ( 19% ) b.t.w. 
3.2 Betaling dient te geschieden a contant netto zonder enige korting voor contante betaling
3.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaats vindt dan vermeld in 3.2 dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 1% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. 
Wanneer betaling niet plaats vindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd alle incassokosten, zowel in als buitenrechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, 
waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen ten kantoor van opdrachtnemer.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentie adres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend 
bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenvijftig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

Artikel 6. Intellectuele eigendommen
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. 
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5000,00, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 7. Reclames 
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 
Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Garantie 
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende één jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaalfouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. 
De garantie beperkt zicht ten alle tijden uitsluitend tot het leveren van vervangend materiaal, nadat het 
defecte onderdeel door opdrachtgever is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten. 
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.
8.5 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. 
8.6 Geen garantie wordt verleend op gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Artikel 9. Uitvoering
9.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

Bereken hier uw prijs